چانه زنی ( قیمت کمتر برای خرید عمده محصولی مد نظر دارید ؟ کافیست تماس بگیرید 09352206055-02177050058)

جستجو

شناساگر پوسیدگی - مروابن

Caries Detector Dye
تولید کننده: مروابن (ایران)
245,000 تومان
240,000 تومان
حداقل تعداد قابل سفارش 2 عدد
decrease increase

- محلول غلیظ آشکارساز پلاک دندانی برروی سطح دندان و پوسیدگی انامل و دنتین دندان

1.از تمـاس محصـول بـا پوسـت یـا وارد شـدن به چشـم جلوگیـرى کنیـد. در صورت ورود محصـول بـه چشـم: فـوراً چشـم را بـا مقـدار زیـادى آب بشـویید و بـا پزشک مشورت کنید.
2. در صـورت تمـاس محصـول بـا پوسـت: فـوراً آن را بـا پنبـه مرطـوب شـده با الکل یا گاز پاك کنید و با مقدار زیادى آب بشویید.
3. در صـورت تمـاس محصـول بـا غشـاى مخاطـى بلافاصلـه آن را بـا پنبـه مرطوب شده با الکل یا گاز پاك کنید و با مقدار زیادى آب بشویید.
4. هنگام استفاده از محصول براى جلوگیرى از بلع احتیاط کنید.

5. بــراى جلوگیــرى از آلودگــى متقاطــع از یــک بــرس یکبــار مصــرف بــراى بیماران مختلف استفاده نکنید. پس از استفاده برس را دور بیندازید.
6. هنگام اسـتفاده از محصول دسـتکش بپوشید یا اقدامات احتیاطى مناسـب را انجام دهید.
7. محصـول را مسـتقیما از سـرنگ روى حفـره پوسـیدگى تزریـق نکـرده و قرار ندهید و حتما براى دقت کار از برس استفاده کنید.

3میل

- محلول غلیظ آشکارساز پلاک دندانی برروی سطح دندان و پوسیدگی انامل و دنتین دندان

1.از تمـاس محصـول بـا پوسـت یـا وارد شـدن به چشـم جلوگیـرى کنیـد. در صورت ورود محصـول بـه چشـم: فـوراً چشـم را بـا مقـدار زیـادى آب بشـویید و بـا پزشک مشورت کنید.
2. در صـورت تمـاس محصـول بـا پوسـت: فـوراً آن را بـا پنبـه مرطـوب شـده با الکل یا گاز پاك کنید و با مقدار زیادى آب بشویید.
3. در صـورت تمـاس محصـول بـا غشـاى مخاطـى بلافاصلـه آن را بـا پنبـه مرطوب شده با الکل یا گاز پاك کنید و با مقدار زیادى آب بشویید.
4. هنگام استفاده از محصول براى جلوگیرى از بلع احتیاط کنید.

5. بــراى جلوگیــرى از آلودگــى متقاطــع از یــک بــرس یکبــار مصــرف بــراى بیماران مختلف استفاده نکنید. پس از استفاده برس را دور بیندازید.
6. هنگام اسـتفاده از محصول دسـتکش بپوشید یا اقدامات احتیاطى مناسـب را انجام دهید.
7. محصـول را مسـتقیما از سـرنگ روى حفـره پوسـیدگى تزریـق نکـرده و قرار ندهید و حتما براى دقت کار از برس استفاده کنید.

3میل

بررسی و نظر خود را بنویسید
*
*
بد
عالی
*
*
*
فیلترها
Sort
display